DİPLOMASİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


GENEL HÜKÜMLER

Derneğin adı ve merkezi:
 

Madde 1 - “Diplomasi Muhabirleri Derneği” adına bir dernek kurulmuştur. Diplomasi Muhabirleri Derneği’nin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek, şube açabilir, federasyon kurabilir ya da aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara üye olabilir.

 

Derneğin Amacı:
Madde 2 - Dernek, gazete, dergi, haber ajansları, radyo televizyon kuruluşları ile özel sektör, mesleki kuruluşlar başta olmak üzere, dünya ve Türk dış politikasıyla direkt veya endirekt gelişme-faaliyetleri izlemekle görevlendirilen gazetecileri bünyesinde toplayarak, diplomasi muhabirliğini gazetecilik mesleğinin bir uzmanlık dalı haline getirmek, bu doğrultuda faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek fiilen diplomasi alanında çalışan gazetecileri, yukarıda belirtilen kuruluşlar ile kamuoyu önünde temsil eder. Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirir.

Dernek, bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir.

 

Dernek Faaliyetleri:
Madde 3 - Diplomasi Muhabirleri Derneği yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

A) Diplomasi muhabirliğini gazeteciliğin vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak benimsetmek, bu yönde üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu ilkenin dış politikayla ilgili diğer bütün kuruluş ve kurumlarca benimsenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.
B) Her konusu ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren diplomasi alanında muhabir olarak fiilen çalışan gazetecilerin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler düzenlemek, belli uzmanlık alanlarında eğitim programlarına katılmalarını sağlamak.
C) Genel olarak gazetecilik mesleğinin haysiyet ve onurunu korumak, mesleğe ve dernek üyelerine yönelik onur kırıcı her türlü davranış karşısında gerekli tavrı almak ve gerektiğinde diğer basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
D) Dernek üyelerinin görev alanına giren bakanlıklar ve kamu kuruluşları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin yurtiçi ve yurtdışı gezilerini dernek üyelerinin izlemesi için çalıştıkları kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
E) Herhangi bir nedenle işsiz kalan üyelerine iş bulmalarında yardımcı olmak.
F) Mesleğe yeni başlayan (stajyer) diplomasi muhabirlerinin yönlendirilmelerini sağlamak ve iş bulmalarında yardımcı olmak.
G) Üyelerine sosyal hizmet ve yardımlar yapmak, haklarını korumak.
H) Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) ve periyodik olmayan, her ne surette olursa olsun yayınlar çıkarmak, radyo-tv ve bant yayını ile bilgisayar ve diğer teknolojik yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve yapmak, organizasyonlar düzenlemek, dernekler yasası çerçevesinde gelir getirici girişimlerde bulunmak, amacına uygun tesisler kurmak veya kurdurmak, derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetleri üyelere eşit olarak dağıtmak, amacına uygun kurulu vakıflara üye olmak veya yeni vakıf kuruluşlarına katılmak, tüketim ve konut kooperatifleri kurmak, dinlence ve eğlence tesisleri kurmak veya kurdurmak.

 

Dernek Üyeliği:
Madde 4 - Diplomasi Muhabirleri Derneği, asil, üyeliği askıda/dondurulmuş üye ve onur üyeliği olmak üzere üç tür üyeliği kabul edebilir.

Diplomasi Muhabirleri Derneği’ne asil üye olabilmek için şu basın ve yayın organları, radyo ve televizyon kuruluşları ile diplomasi alanındaki mesleki yayın organlarında diplomasi alanında çalışıyor olmak, basın kartı sahibi ya da 212 sayılı fikir işçileri yasası uyarınca sigortalı bulunmak.
Dernek Disiplin Yönetmeliği uyarınca hakkında “Üyeliğin Dondurulması” yaptırımı uygulanan üyeler ile görev gereği yurt dışında bulunacak üyelerin yazılı başvurusu durumunda Yönetim Kurulu kabulü ile “dondurulmuş üye” statüsü verilenler “askıda/dondurulmuş üye” olurlar. Üyeliğin dondurulması cezası verilen üyeler, ceza süresince veya kendi talepleriyle üyelikleri askıya alınan üyeler bu durum devam ettiği sürece üyelik haklarından yararlanamaz, Dernek faaliyetlerine katılamaz ve oy kullanamazlar.
Kamuoyunda başarısı ve kişiliğiyle takdir toplayanlardan, mesleki ilkeleri ve basın etiği prensipleriyle uyumlu olanlar ile Diplomasi Muhabirleri Derneği başkanlığı yapmış üyeler Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir. Onur üyeliği verilen Diplomasi Muhabirleri Derneği eski başkanlarının üyelik vecibeleri, seçme/seçilme hakları devam eder.

 

Derneğe Üye Olmak:
Madde 5 - Derneğe üye olmak için şu kriterler aranır.

A) Dernekler yasasına göre, derneklere giriş için gerekli niteliklere sahip olmak.
B) Sarı basın kartı sahibi olmak veya Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı basın kartı beyannamesi verdiği hakkında belge getirmek.
C) Gerek Diplomasi Muhabirleri Derneği gerekse başka bir dernek tarafından “üyelikten çıkarılma cezası” almış olmamak.

 

Üyeliğin Değerlendirilmesi ve Kabulü:
Madde 6 - Diplomasi Muhabirleri Derneği’ne üye olabilmek için:

A) Gazeteci, Dernek Tüzüğü’nün 4. ve 5. Maddelerinin A ve B fıkralarında yazılı koşulları taşıdığını kanıtlayan belgelerle birlikte, bir dilekçe ile üye olmak istediğini dernek yönetim kuruluna bildirir.
B) Gazetecinin başvuru dilekçesinin işleme konulabilmesi için derneğin en az iki (2) asil üyesinin tavsiye imzalarının bulunması şarttır.
C) Yönetim Kurulu, başvuru dilekçesini en fazla 30 gün içinde karara bağlar ve aldığı kararı ilgiliye bir yazı ile bildirir.
D) Diplomasi Muhabirleri Derneği yönetim kurulu başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir. Üyeliğe kabul, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.
E) Onur üyeliğinin kabulü için en az iki (2) asil üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun oy birliği şartı aranır.

 

Üye Aidatları:
Madde 7 - Başvurusu kabul edilen üye, kendisine yazılı bildirimden sonra en geç 15 gün içerisinde dernek veznesine 1.000.000 liralık giriş aidatını yatırır.

Dernek üyelerinin ödemek zorunda oldukları yıllık aidat 1.200.000 TL. ve aylı üye aidatı da 100.000 TL. dir.

 

Üyeliğin yitirilmesi:
Madde 8 - Dernek üyeliğinin yitirilmesine yol açan durumlar şunlardır:

A) İstifa, ölüm, gazetecilik mesleğinden ayrılmak.
B) Derneklere girmek için gerekli niteliklerden her hangi birini yitirmek.
C) İki (iki) yıl süreyle aidatını vermeyip Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen borcunu en geç bir ay içinde ödememek.
D) Dernek Onur Kurulunun tavsiyesiyle Yönetim Kurulu tarafından üyelikten kesin olarak çıkarılmak.

 

Üyelikten Çıkarılma:
Madde 9 - Diplomasi Muhabirleri Derneği Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen ve aşağıdaki hallerde Onur Kurulu kararı ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyeliğe son verilebilinir. 

A) Dernek dayanışması ve çalışmalarının bilerek bozacak hareketlerde bulunmak.
B) Derneğin adını kötüye kullanmak, dernek programı ile ana tüzük hükümleri ile dernek organlarının karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek.
C) Gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.
Üyelikten çıkarılma kararı Genel Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

 

Üyenin Hakları:
Madde 10 - Diplomasi Muhabirleri Derneği’nde her üye eşit haklara sahiptir. Bu eşitliği kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyı uygulama yapılamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulu’nda temsiline ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.

 

Derneğin Organları:
Madde 11 - Derneğin organları şunlardır:

A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetim Kurulu
D) Onur Kurulu

 

Genel Kurul:
Madde 12 - Genel Kurul, Dernek üyelerinden oluşur. Dernek olağan genel kurulu iki yılda bir Nisan ayında toplanır. Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurul toplantısı en az 15 gün önceden, yeri, saati, ve gündemi ile en az iki gazetede ilan edilerek üyeler toplantıya çağrılır ve durum yerel mülki amire yazıyla bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Mülki amirliğe yazılan yazıda toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilanın yapıldığı gazetelerde ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur ve 15 gün içinde toplantıya çağrılır. Durum yine mülki amire yazı ile bildirilir.

Birinci toplantı, üye tam sayısının bir fazlası ile açılabilir. İkinci toplantıda ise çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı birden fazla ertelenemez.

Genel kurul, Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantıya çağrı isteğiyle birlikte gündemin de belirtilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantı isteği dernek yönetim kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu, toplantı çağrısını 30 gün içinde yapar.

Yönetim Kurulu bu süre içerisinde çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişiyi Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listede adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeterli sayıda üyenin geldiği bir tutanakla saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri toplantıyı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve 2 yazman seçilir.

Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

 

Genel Kurul’un Yönetimi:
Madde 13 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlar.

A) Dernek Organlarının Seçimi
B) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi
C) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
D) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
E) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmazların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
F) Mesleki Federasyonlara katılma veya ayrılma,
G) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
H) Derneğin feshi,
I) Yasaların ve tüzüğün Genel Kurul’a yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Genel Kurul Kararları:
Madde 14 - Genel Kurul kararları toplantıda bulanan asil üyelerin oy çokluğu ile alınır. Ancak, tüzüğün değiştirilmesi, bu konuyu da kapsayan gündemle yapılacak toplantıda, genel kurula katılan asil üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile gerçekleşir.

Derneğin feshi ile ilgili görüşme ise, tüzük özel maddesine göre yapılır.

Şube açma, federasyon kurma, federasyonlara ve uluslar arası kuruluşlara katılma ve bunlardan ayrılma kararları, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri:
Madde 15 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Daha az oy alan 7 üye de yedek üye olur. Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Seçim gizli oyla yapılır.

Başkan, yönetim kurulunu temsil eder. Başkanın olmadığı yerler ve durumlarda yönetim kuruluna yardımcısı bakanlık eder.

Yönetim Kurulu, en fazla 15 günde bir toplanır. Başkan yönetim kurulunu temsil eder.

Yönetim Kurulu, derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için çalışır.

Kurul, dernek kimlik kartlarının düzenlenmesi ve kimlere verileceğini saptar, gerektiği hallerde bu iş için dış politika ile bakanlık ve diğer kuruluşların basın müşavirlikleri ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar.

Yönetim Kurulu bu görevlerin yanı sıra;
A) Derneği temsil etmek amacıyla üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
B) Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
C) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
D) Derneğin amacına uygun kurulu ya da kurulacak vakıf veya vakıflara katılması kararı almak ve bu karar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
E) Dernek tüzüğü ile mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak görevlerini de yerine getirir.

Genel Sekreter, dernek yönetim kurulu kararlarının uygulanması sağlar. Yazışma işlerini yapar, toplantıların gündemini hazırlar. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı zamanlarda derneği temsil eder.

Sayman, derneğin parasal işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar. Sayman, Dernek gelirlerinden yönetim kurulunun uygun gördüğü miktarda parayı üzerinde bulundurabilir. Derneğin parası, yönetim kurulu tarafından belirlenecek ulusal bir bankada tutulur.

 

Boşalmalar.
Madde 16 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlidir.

Onur Kurulu:
Madde 17 - Onur Kurulu, genel kurulca en az 5 yıl meslek kıdemi olanlar arasından seçilen üç (3) üyeden oluşur. Genel kurulda bu üyelerden sonra en çok oy alan üç (3) üye de yedekte bulunur, gerektiğinde göreve çağrılır.

Onur Kurulu’nun görevleri şunlardır:
Yönetim Kurulu çağrısıyla Disiplin Yönetmeliği hükümlerini çerçevesinde
A) Meslek onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını incelemek;
B) Derneğin amaçları ve kararlarına aykırı davranan üyelerin durumlarını incelemek;
C) Üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak, derneğin kamuoyundaki itibarını sarsacak davranışlarda bulunanlar hakkında Tüzük ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerini uygulamak.

 

Madde 18 - Onur Kurulu, kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, yönetim kurulu tarafından düzenlenen dosya üzerinde de işlem yapabilir. Onur kurulu ayrıca üye veya üyelerin imzasını taşıyan dilekçeleri de gündeme alıp karar bağlar. Onur kurulu, yönetim kurulunca üye veya üyelerin getirdiği konuları başvuruyu izleyen 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırır.

Onur Kurulu’nun vereceği kararlar şunlardır.
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) En fazla dört faaliyete kadar Çalışmalardan Men,
D) Üyeliğin dondurulması/Üyeliğin askıya alınması

 

İtiraz:
Madde 19 - Madde 18’de belirtilen şekilde Onur Kurulu kararı ve Yönetim Kurulu onayı ile cezalandırılan üye, bu cezaya ilk olağan genel kurul toplantısında yazı ile itiraz edebilir. Genel kurul’un bu itirazı gündeme alması ve incelemeye değer bulması halinde yapılacak görüşmelerden sonra varılacak karar kesindir. Gündeme almama kararı, itirazın reddi niteliğindedir.

Genel kurul, üyelikten çıkarma cezası verilen üyeyi dinleme kararı alabilir. Her halükarda üyelikten çıkarma cezası Genel Kurul onayı olmadan yürürlüğe giremez.

 

Denetim Kurulu ve Görevleri:
Madde 20 - Denetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç (3) üyeden oluşur. Üç (3) de yedek üye seçilir. Denetçiler, Yönetim Kurulu’nun parasal işlerini her an denetleyebilirler. Denetleme sonunda, durumu belirleyen bir tutanak düzenlenerek yönetim kurulan verilir.

Denetçiler düzenledikleri raporu Genel Kurula sunarlar.

Denetin sonunda, parasal işlerde usulsüzlük saptanır ve bu hususta üyeler birleşirse durum ayrıntıları ile yönetim kuruluna bildirilir ve genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması istenir. Bu durumda yönetim kurulu denetçilerin gün ve gündem saptayarak yaptıkları isteme uymak zorundadır.

 

Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Madde 21 - Genel kurulda yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı, kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile meslek ve adreslerini Ankara Valiliği’ne bildirir.

 

Derneğin gelirleri:
Madde 22 – Derneğin gelirleri şunlardır:

A) Giriş aidatı
B) Üyelerin yıllık aidatları
C) Balo, sergi, yayın, fuar, seminer ve benzeri girişimlerden sağlanan gelirler
D) Bağışlar
E) Yasaların derneğe sağladığı gelirler
F) Diğer gelirler.

Diplomasi Muhabirleri Derneği’ne üye giriş aidatı 1.000.000 (Bir milyon) TL- aylık aidat ise 100.000 (yüz bin) TL-dir.

 

Defter Tutma:
Madde 23 - Dernek işleri için aşağıdaki defterlerin tutulması gerekmektedir.

A) Üye kayıt defteri
B) Karar defteri
C) Gelen ve giden evrak ve yazışma defteri
D) Gelir ve gider defteri
E) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
F) Demirbaş defteri.

Bu defterlerin noterden onaylı olması ve yasal hükümlere göre tutulması zorunludur.

 

Fesih: 
Madde 24 - Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin an az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyelerin ikinci toplantı için usulüne uygun olarak çağrı yapılır. İkinci toplantıda katılma sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Fesih kararı verilmesi halinde, derneğin mal varlığının ne şekilde tasfiye edileceği genel kurulda karar bağlanır. Ancak genel kurul bu toplantıda bir karar almaz ise mal varlığı hazineye intikal eder.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 işgünü içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Şubeler:
Şubelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri:
Madde 25 - Derneğin amacının gerçekleşmesi ve Ankara dışındaki üyeleri arasında sıkı ilişkiler kurulmasını sağlamak için gerekli görülen illerde şubeler açılabilir. Yurt içinde şube açılması ve gerektiğinde kapatılması kararını verme yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Bir ilde şube açılabilmesi için en az 20 üyenin bulunması gereklidir. Bir şubenin bulunduğu ilde ikinci şube açılamaz.

Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine, yönetim kurulu şubenini açılacağı ilde en az altı aydan beri ikamet eden ve orada çalışan 3 üyeyi, kurucu sıfatıyla yasal işlemleri yapmak üzere görevlendirir.

Bu üç üye, müteşebbis kurul olarak ilk genel kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin, kuruluşu izleyen iki ay içinde genel kurulunu yapması zorunludur.

Yetkili kılınan müteşebbis kurulun, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yapacağı başvuru yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, mesleği, ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez adreslerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru yazısına ayrıca dernek tüzüğünden iki adet örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

 

Şubenin organları: 
Madde 26 - Şubenin organları şunlardır:

A) Şube genel kurulu
B) Şube yönetim kurulu
C) Şube denetçileri

 

Şube Genel Kurulu ve Temsil:
Madde 27 - Şube genel kurulu, o şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur.

Şube genel kurulu derneğin genel kurul delegelerini seçer. Şube genel kurulunda her beş (5) üye için dernek genel kuruluna bir üye seçilir.

Şube genel kurulu iki yılda bir Nisan ayı içinde toplanır. Ancak şubeler olağan genel kurullarını, Dernek Genel Kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şube Genel Kurulu’nun Görevleri:
Madde 28 – Şube Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:

A) Şube genel kurulunun iki yıllık çalışmalarını ve hesaplarını denetleyip ibra etmek.
B) Dernek yönetim kuruluna sunulacak bütçe tasarılarını kabul etmek.
C) Dernek yönetim kuruluna karşı sorumlu olacak asil v yedek şube denetçilerini seçmek.

 

Şube Yönetim Kurulu:
Madde 29 – Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından beş (5) asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere gizli oyla seçilir. Seçilen yönetim kendi arasında bir başkan, bir sekreter ve bir de sayman seçer.

Dernek yönetim kurulu tarafından işten el çektirilen şube yönetim kurulu yerine atanan müteşebbis heyet en geç 3 ay içinde şube genel kurulunu toplamak zorundadır.

Şube yönetim kurulları, tüm çalışanları ile üstlendikleri görevleri dernekler yasası ana tüzüğü, dernek genel kurulu ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

 

Şube hesapları:
Madde 30 - Diplomasi Muhabirleri Derneği, bu ana tüzük hükümleri gereğince tek kasa düzeni içerisinde çalıştığından, şubeler hesaplarını dernek genel merkezine devretmek zorundadırlar.

Ancak zorunlu ve günlük masrafların karşılanması için gelirlerinin, dernek yönetim kurulunun belirleyeceği miktara isabet eden bölümünü avans olarak tutabilirler ve dernek yönetim kurulundan gerektiğinde ayrıca avans isteyebilirler.

Şubeler, hesapları ve avansları ile ilgili olarak 2 ayda bir genel merkeze bilgi verirler.